Oferta


Prawo cywilne

Kancelaria służy Klientom pomocą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami, przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów. Dostosowując się do potrzeb Klientów Kancelaria proponuje różne warianty świadczenia pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi na obszarze:

• prawa rodzinnego
• prawa spadkowego
• ochrona dóbr osobistych
• uchylenie się od skutków czynności prawnych
• ochrona własności i posiadania
• badanie stanu prawnego nieruchomości
• obrót nieruchomościami oraz ruchomościami
• regulacja stosunków współwłasności, w tym na gruncie umowy spółki cywilnej oraz podziału majątku wspólnego
• użytkowanie i służebności
• zabezpieczenie wierzytelności zastawem lub hipoteką
• opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieła, o roboty budowlane, zlecenia, przewozu
• rękojmia za wady i gwarancji jakości
• dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej

Prawo pracy

Klientami Kancelarii są zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Kancelaria pomaga jednym i drugim, starając się albo znaleźć konsensus, albo bronić praw klientów przed sądem pracy. Doświadczenie uczy, że zarówno jedni jak i drudzy potrafią być pokrzywdzeni i potrzebować pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy usługi na obszarze:

• przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i innych
• doradztwo w zakresie prawa pracy
• przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy
• przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy
• doradztwo w zakresie wyboru sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
• tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy
• reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych i pozasądowych

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Kancelaria proponuje doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Kancelaria świadczy usługi na obszarze:

• pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji
• dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
• sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
• zastępstwo prawne przed organami administracji państwowej i samorządowej
• zaskarżanie decyzji administracyjnych oraz uchwał jednostek samorządu terytorialnego
• doradztwo i pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego np. pozwolenia na budowę lub użytkowanie obiektu, zmiany sposobu użytkowania budynku
• sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym np. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zwrot wywłaszczonych nieruchomości